Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium

Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke 2018. július 23-án keresztény szellemiségű görögkatolikus szakkollégiumot alapított felsőoktatási hallgatók számára, a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként.

A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium célja, hogy a hazai és határon túl élő keresztény fiataloknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a szakkollégiumi műhelymunkákban részt vegyenek, kutatásokban együttműködjenek. Célja továbbá, hogy a görögkatolikus értékek és hagyományok megőrzése érdekében tudományos munkák és kiadványok jelenjenek meg a hazai és határon túl élő egyetemi és főiskolai hallgatók közreműködésével.

A szakkollégiumi működést meghatározó alapelvek

A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium a képzés tartalmában, valamint kulturális-közösségi életében a felsőoktatás keresztény szellemiségű műhelye.

A Szakkollégium működését meghatározó alapelvekhez a Szakkollégium névadója ad fogódzót. Isten különleges ajándéka számunkra az a termékeny lelki és szellemi örökség, amit Romzsa Tódor (1911 - 1947) hagyott ránk. Romzsa Tódor boldoggá avatott munkácsi görögkatolikus püspök és vértanú történelmi alakja megalkuvás nélküli tanúságtételével és életáldozatával, a szovjet elnyomó rezsimmel szemben tanúsított állhatatos elv- és hithűségével, az emberek közötti megbékélésbe és az egyháza egységébe vetett reményével, továbbá kiváló egyházfői, vezetői kvalitásaival áll követendő példaként a Szakkollégium valamennyi tagja előtt.

A szakkollégium alapelve, hogy a szakkollégiumi támogatás az egyén felelősségvállalására építsen, hogy a szakkollégista a saját fejlődése, egyetemi és szakkollégiumi előmenetele érdekében tegyen meg minden tőle telhető erőfeszítést.

A szakkollégiumi célokból levezetett feladatok meghatározásánál az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:

 • egymás szeretetben való elviselésének gyakorlása,
 • az együttélés közösségteremtő erejének megtapasztalása,
 • nevelő, értelmiségalakító funkció erősítése,
 • esélyek növelése, illetve az esélyek fokozatos kiegyenlítése valamennyi szakkollégiumi tag számára,
 • gazdaságos működtetés megvalósítása.

A Szakkollégium céljai

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon keretében működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium küldetése, hogy evangéliumi gyökereit korszerűen, a mai világban megjelenítse. Célja a szakismereteket meghaladó tudású, széles látókörű, keresztény gondolkodású értelmiségiek nevelése, ennek érdekében segíti a hallgatók keresztény értelmiségi feladatokra történő felkészülését, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, keresztény értékrendet követő értelmiség nevelését.

A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium kiemelt célja, hogy tevékenységével folyamatos párbeszéd alakuljon ki a hit és tudomány között, valamint hogy elkötelezetten felelősséget vállaljon a határon túl élő görögkatolikus magyar hallgatók megsegítésére. Ezzel összefüggésben célja, hogy a hazai és határon túl élő keresztény fiataloknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a szakkollégiumi műhelymunkákban részt vegyenek, kutatásokban együttműködjenek. Célja továbbá, hogy a görögkatolikus értékek és hagyományok megőrzése érdekében tudományos munkák és kiadványok jelenjenek meg a hazai és határon túl élő egyetemi és főiskolai hallgatók közreműködésével.

Célja továbbá a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzés, illetve önképzési lehetőség megvalósítása, valamint az autonómia biztosítása tagjai számára. A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épülő tehetséggondozó szervezet.

Mindezek érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy magas szintű, minőségi képzést nyújtson és tehetséggondozó tevékenységet végezzen. Ilyen módon a szakkollégium a felsőoktatási intézmények oktatási-nevelési célkitűzéseihez kapcsolódva képes hozzájárulni az értelmiségivé válás folyamatához, az értékteremtő, alkotó létforma kialakulásához.

A Szakkollégium célja tehát a keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon tudja hatékonyan, hitelesen és elkötelezetten képviselni, továbbadni hitét. Ennek feltétele a lelki és tanulmányi célok arányos megvalósítása. A Szakkollégium ezt a hallgatói öntevékenységre épülő keresztény közösségi életforma kereteinek kialakításával és szakmai, illetve lelki programok szervezésével kívánja elősegíteni.

Az egyházi nevelés szellemiségétől vezetett Szakkollégium törekszik arra, hogy hallgatói emberségük minden dimenziójában fejlődjenek, az értelmiségi, a morális és a közösségi életvitel, valamint a lelkiség elmélyítése révén.

A szakkollégium célja végezetül, hogy tagjait aktivizálja a társadalmi felelősségvállalás területén. Arra törekszik, hogy tagjai ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálják magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolják az aktív felelősségvállalást.

A szakkollégiumi tagság szakmai feltételei

A szakkollégium működési területe: Magyarország, illetve a Kárpát-medence határon túli területei. A Szakkollégiumba jelentkezhetnek magyarországi, illetve határon túlról érkező magyar ajkú hallgatók, akik azon magyar felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt, amelyekkel a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium megállapodást kötött. A Szakkollégium elsősorban az észak-magyarországi régióból érkező, Miskolci Egyetemre járó hallgatókat toboroz, szorosan együttműködve az egyetemmel.

Az intézmény nyitva áll minden görögkatolikus vagy más felekezetű felsőoktatási hallgató előtt, aki elkötelezett a fenti személyes és társadalmi küldetés irányában, valamint elfogadja az intézmény szellemiségét és célkitűzéseit.

A fentiek alapján a felvétel szempontjai:

 • jó eredménnyel végzett tanulmányok, tudományos munka, nyitottság más tudományok felé,
 • tevékeny részvétel a helyi egyház életében (lakóhelyen is),
 • elkötelezettség a közélet keresztény szellemű formálására,
 • aktív közösségi élet vállalása, illetve motiváció, készség mindezek megvalósítására.

A felvételi dolkumentáció és eljárás szerves részét képezik:

 • hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap,
 • parókusi, lelkészi ajánlás,
 • személyes elbeszélgetés.

A Szakkollégium főbb tevékenységei és a képzési program elemei

A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium lehetőséget ad a szakkollégisták művelődésére, önképzésére, hitéletük szervezésére és szabadidejük tartalmas eltöltésére. Ennek keretében ápolja és fejleszti a szakkollégiumi szakmai, lelki és közösségi életet. A Szakkollégium szakmai, szabadidős, kulturális és hitéleti feltételeinek megfelelő színvonalú biztosítása érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy megteremtse és folyamatosan bővítse anyagi forrásait.

A Szakkollégium célja, hogy saját képzési program kidolgozásával magas szintű, minőségi képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes keresztény értelmiség nevelését.

A Szakkollégium különös gondot fordít a keresztény értelmiségi képzésre, a hátrányos helyzetűek támogatására, az önálló konfliktus- és problémamegoldás, valamint a keresztény erkölcsnek megfelelő magatartást segítő támogatására, a hallgatók közéleti, vezetői szerepvállalására és önkormányzati rendszerére.

A Szakkollégium a Diákotthon által nyújtott alapszolgáltatásokon felül az alábbi többletszolgáltatásokat nyújtja tagjainak:

 • gazdag és színes képzési programot,
 • aktív és öntevékeny szakmai és emberi közösséget,
 • személyes odafigyelést és gondoskodást,
 • lelkiségi és közösségi programokat.

A Szakkollégiumban zajló tevékenységek a Szakkollégium célrendszerével és társadalmi küldetésével összhangban négy "pilléren" nyugszanak - ezek a pillérek a közösség, szakmaiság, lelkiség és társadalmi felelősségvállalás.

· pillér: Közösség

A Szakkollégium tagjai a keresztény társadalom modelljét nem csak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is igyekeznek megélni. Ezért a Szakkollégium közösségi életét egymás tisztelete, az együttműködés, a másokért való felelősségvállalás, a szolgálat, a kezdeményezőkészség, a felelős szabadság, az építő párbeszéd, a demokratikus önkormányzatiság, és a széles látókörre való törekvés értékei jellemzik. A közösség ugyanakkor a mély emberi kapcsolatok kialakulásának és ápolásának is a helye.

Közösségi és kulturális programok:

 • A Szakkollégium rendszeresen szervezett közösségi eseménye a "szerda esti vacsorák" nevet viseli, mely során mindig egy-egy diákotthoni szoba lakói megvendégelik a többi szoba lakóit egy egyszerű vacsorára, és ez által a "vendéglátóknak" alkalmuk nyílik bemutatkozni a többieknek, megismertetni magukat a többiekkel.
 • A szakkollégisták egyházi kötődésének erősítése és megőrzése, a magyarországi és határon túli görögkatolikus fiatalok közötti kapcsolatok ápolása, és a szakkollégiumi közösség építése érdekében a Szakkollégium táborokat, ifjúsági találkozókat és kirándulásokat szervez.
 • Különböző kulturális programok szervezése is folyamatos a tanév folyamán, pl. közös színházlátogatás, vagy egy-egy külső előadó meghívása kulturális témakörben.
 • A szakkollégiumi közösség formálódásához és a szakkollégisták testi épüléséhez a Szakkollégium szabadidős és sportolási lehetőségeket (társasjátékok, bográcsozáshoz és szalonnasütéshez alkalmas tűzhely és eszközök, futballpálya, asztalitenisz, tollaslabda stb.) biztosít.
 • A Szakkollégium részt vállal a keresztény fiatal értelmiségi közösség hosszú távú építésében is. A volt szakkollégisták számára alumni találkozókat szervez.
 • A tanévet ünnepélyes tanévnyitó és tanévzáró rendezvények foglalják "keretbe".

Természetesen a szakmai és hitéleti programok, illetve a hallgatók közösségi szolgálata is közösségformáló tevékenységek, mivel a Szakkollégium szakmai programját építő pillérek (közösség, szakmaiság, lelkiség, társadalmi felelősségvállalás) egymástól nehezen szétválaszthatók, egymást áthatják és erősítik.

· pillér: Szakmaiság

A szakkollégiumi képzés extrakurrikuláris képzést jelent: a képzési program az egyetemi keretek között szervezett képzésen kívül, azon túlmutatóan valósul meg.

Egy-egy előadás vagy foglalkozás meghirdetésekor arra is törekszünk, hogy olyan általános műveltségi vagy interdiszciplináris témák kerüljenek terítékre, illetve olyan kompetenciák fejlesztése legyen a középpontban, amelyek a különböző karokon és szakokon tanulmányokat folytató szakkollégisták számára egyaránt hasznosíthatóak.

A szakkollégiumi képzés az adott tanévre lebontva mindig a tagság aktuális igényeihez rugalmasan alkalmazkodva alakul, és tanév elején kerül meghirdetésre. A szakkollégiumi képzés kurzusok, önálló ismeretterjesztő és tudományos előadások és előadássorozatok, illetve tréningek formájában valósulhat meg.

A szakkollégiumi képzések célja, hogy egyrészt a különböző szakokon tanulmányokat folytató szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza keresztény értékrendjüket, érzékenyíti őket a társadalmi felelősségvállalás irányában,azaz felkészíti őket az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra, másrészt - a kompetenciafejlesztés középpontba állításával - elősegíti a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előrehaladásukban egyaránt hasznosíthatnak. E kettős célrendszert fogja össze a szakkollégium két képzési modulja:

· modul: Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul: e modul keretében szervezett előadások, kurzusok az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra való felkészítésre, a keresztény identitás, értékrend megalapozására, elmélyítésére és megerősítésére, a görögkatolikus egyház történetével, tanításával és lelkiségével összefüggő ismeretek átadására irányulnak.

· modul: Kompetenciafejlesztő modul: e modul keretében szervezett előadások, kurzusok a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését célozzák, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előrehaladásukban egyaránt hasznosíthatnak. Ilyen kompetenciák az önismeretből fakadó intra- és interperszonális készségek, a kommunikációs készségek és vitakultúra, a tanulásmódszertannal, tudományos írás módszertanával, kutatásmódszertannal, gazdálkodási, vállalkozásfejlesztési és management ismeretekkel, prezentációs technikák készségszintű használatával, CV-készítéssel, állásinterjúkra való felkészítéssel összefüggő ismeretek és készségek.

A szakkollégiumi képzési alkalmak tervezett témakörei:

· modul: Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul

 • Bibliai ismeretek
 • A keresztény spiritualitás és gondolkodás története
 • A görögkatolikus egyház története, szellemi és tárgyi öröksége
 • Hit és tudomány
 • Párbeszédben a teológia és a pszichológia
 • Keresztény társadalmi, gazdasági és szociális elvek a modern világban
 • Kereszténység és közélet
 • Felelősségünk a teremtett világért: kereszténység és környezetvédelem
 • Egészségtudatosság
 • Családi és közösségi életre nevelés

· modul: Kompetenciafejlesztő modul

 • Önismeret
 • Kommunikációs készségek és vitakultúra fejlesztése
 • Tanulásmódszertan
 • A tudományos írás módszertana
 • Kutatásmódszertan
 • Gazdálkodási és management ismeretek
 • Vállalkozásfejlesztési alapismeretek
 • Prezentációs technikák
 • CV készítés, állásinterjúkra való felkészítés

A Szakkollégium előadássorozatait és kurzusait az adott tanévben úgy alakítjuk ki, hogy azok tartalmazzanak mindkét modulhoz kapcsolódó témaköröket.

Szakkollégiumi képzésünk fontos területe a kompetenciafejlesztő modulhoz kapcsolódó önismeret. Az elsődleges önismereti témák mellett fontos helye van a kommunikációs kurzusnak, amelynek során a csoportdinamika eszközeivel az egyéni és társas kapcsolataik rendszerére reflektálnak a hallgatók, miközben elsajátítják a hatékony kommunikáció és vitakultúra legfontosabb eszközeit, és fejlődik az együttműködési készségük. Ez utóbbival a teammunkában végzett kutatások szempontjából is igen jól hasznosítható gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek. De a további, fent felsorolt kompetenciák fejlesztése is kulcsfontosságú az egyéni és szakmai előrehaladás, továbbá a közösségben való lét szempontjából.

Továbbmenve, a tudományos írás módszertana és kutatásmódszertan képzési alkalmakkal arra törekeszünk, hogy a hallgatók elsajátítsák az igényes kutatáshoz, pl. a TDK munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, és ennek nyomán könnyebben kialakuljanak náluk az egyéni és csoportos kutatói készségek. Célunk ezzel, hogy szakkollégistáink egyrészt módszertani felkészítést és szakmai fogódzókatt kapjanak a szakkollégiumi kutatásokba való bekapcsolódáshoz. Másrészt célunk az is, hogy a hallgatók a saját területükön, egyetemi képzésüket elmélyítve tudományos munkát végezhessenek és publikálhassanak. A szakkollégiumi mozgalomban való helytálláshoz és a bolognai rendszer igényes kiegészítéséhez, a saját szakmaiság elmélyítéséhez szükséges, hogy minden hallgató a saját szakján is kiváló teljesítményt nyújtson.

A szakkollégiumi képzést kiegészítő programok

Szakmai rendezvények

A Szakkollégium képzési tevékenységét segítik a Szakkollégium keretében szervezett különböző informális tanulási helyzetek, események, különösen a konferenciák, szimpóziumok, a nyári táborok, a határon túli fiatalokkal, egyetemistákkal közösen szervezett ifjúsági találkozók, tematikus kerekasztal beszélgetések.

Önképzési formák

A tematikus kurzusok, előadások és tréningek csoportján túl teret biztosítunk az önképzési formáknak is. A szakkollégisták a saját kutatásaikról rendszeres "Kutatói estek" keretében számolnak be. Rendszeressé tesszük a "Szakmai-légyott"-okat (ugyanazon a képzésen, szakirányon tanuló hallgatók szakmai fóruma), illetve a saját érdeklődési kört bemutató "Students' Corner"-t is.

Kutatási tevékenység és műhelymunka

Hasonlóképpen fontos szerepet kap a szakkollégium szakmai tevékenységei között a kutatási tevékenység. A Szakkollégium szakmai-tudományos műhelyt kíván működtetni a magyar görögkatolikus hagyományok és értékek felkutatására, megőrzésére, továbbvitelére, a határon túli hallgatókkal és a téma releváns kutatóival, szakmai szervezetekkel szoros együttműködésben. A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium ugyanis feladatának tekinti a határon túl élő egyetemista görögkatolikus fiatalok szellemi tevékenységének támogatását és közös kulturális örökségünk ápolását. E műhelymunka keretében a Szakkollégium olyan kutatásokat facilitál, amelyek amellett, hogy alapvetően a hallgatói közreműködésre építenek - ezzel nagyban elősegítve a szakkollégisták kompetenciáinak erősítését - az adott szakterületen önálló hozzáadott értéket képviselnek, hiánypótló kutatásokat jelentve kiemelten a görögkatolikus szellemi, lelki és tárgyi örökség témakörében. A kutatási tevékenységek jelentős szerepet töltenek be a szakkollégisták tudományos életre való felkészítésében is.

A műhelymunkához kapcsolódóan a Szakkollégium elősegíti a hallgatók publikációs tevékenységét, támogatja és szorgalmazza versenyeken és konferenciákon való részvételét, tudományos és kulturális tartalmú szakmai rendezvényeket szervez.

Mentori program:

A Szakkollégiumba újonnan belépő szakkollégisták számára egy éven át kortárs mentort biztosítunk. A kortárs mentor olyan idősebb, tapasztaltabb szakkollégista, aki támogatást ad mentoráltjának az egyetem és a Szakkollégium világában való eligazodásban, a sikeres tanulmányi előmenetelben, az új szakkollégista közösségi integrációjában. A kortárs mentor feladata a szakkollégiumi értékrend és szokásjog átadása is.

Szakmai és anyagi ösztönzők

A legkiválóbb szakkollégiumi hallgatók ösztöndíjjal és különböző szakmai lehetőségekkel motiválhatók. A tagok önálló és Szakkollégium általi szervezésben érdeklődésük, igényeik és választott témáik szerint külföldi cserediák-programokon, tanulmányutakon, konferenciákon, gyakornoki és önkéntes programokban vehetnek részt. A Szakkollégium lehetőségeihez mérten törekszik ezen anyagi ösztönzők és szakmai lehetőségek anyagi és szakmai feltételeinek megteremtésére, pályázati és egyéb anyagi forrásaihoz mérten meghatározott mértékben támogatni a hallgatókat e törekvéseikben.

· pillér: Lelkiség

A Szakkollégium, mint az a nevéből is kitűnik, a Görögkatolikus Egyház szellemiségébe, lelkiségébe szervesen kapcsolódó közösség, így a Szakkollégium keresztény alapokon, a görögkatolikus lelkiség megélésére teremt lehetőséget hallgatói és munkatársai számára. A szakkollégiumi élet fontos pillérét jelentik a lelki élet elmélyülését szolgáló egyéni és közösségi alkalmak. Ezek a következők:

 • heti rendszerességű Szent Liturgia minden vasárnap délután a diákotthon kápolnájában,
 • félévente megszervezésre kerülő lelkigyakorlat és rekollekció,
 • bibliaórák, imaórák, a főbb egyházi ünnepek (ld. Vízkereszt, Húsvét, Karácsony stb.) megünneplése, előadások meghívott előadókkal és kiscsoportos beszélgetések lelkiségi, teológiai témákban, továbbá vendégelőadások látogatása az év folyamán folyamatosan fordulnak elő,
 • a Szakkollégiumban biztosítva van a szakkollégisták személyes kísérése, lelki vezetése, melyet a diákotthonban főállásban dolgozó lelkész (igazgató) valósít meg.

· pillér: Társadalmi felelősségvállalás

A Szakkollégium olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, ahol a szaktudás, a keresztény identitás és önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul. A szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató keresztény értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezért a Szakkollégium elvárja tagjaitól, hogy közösségi szolgálatot végezzenek.

A közösségi szolgálat célja, hogy lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban tanuló fiataloknak, hogy tanulmányaik alatt félévente egy alkalommal részesülhessenek a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntes tevékenység élményében. A közösségi szolgálat szervezett szakkollégiumi keretek között, szakember koordinálásával végzett tevékenység, amely a hátrányos helyzetű, segítségre szoruló csoportok érdekeit szolgálja.

Aközösségi szolgálat a Szakkollégium szakmai programjában egy olyan pedagógiai eszköz, amely segíthet elérni, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró és tenni tudó, felelősen gondolkodó, a közösségért a közjóért is dolgozó, tudatos állampolgárokká váljanak. Olyan kisebb mértékű, a résztvevők számára költségmentes tevékenységekben vesznek részt a fiatalok, melyekben mindenki a személyiségének és a szakterületének leginkább megfelelő feladatokat tudja elvégezni. A közösségi szolgálat tehát azt jelenti, hogy a fiatalok megoldanak egy problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

A szakmai teljesítmény elfogadásának elvei és a szakkollégiumi képzési program elvégzésének kötelezettsége

A szakkollégiumi képzési program elvégzéséhez minden szakkollégista számára kötelező a részvétel a szakkollégiumi programok 50 %-án. Igazolás módja: jelenléti ívek. Ellenőrzés: minden félév végén.

A szakkollégiumi munka igazolása: A szakkollégisták tanév végén tanév végi beszámolót készítenek. A beszámoló tartalmazza a tanév során teljesített feladatokat, elért eredményeket. Amennyiben a szakkollégista nem igazolja a szakkollégiumi munkáját, úgy tagsága megszűnik. A beszámoló alól felmentést kapnak azok a hallgatók, akik adott tanévben tudományos diákkori mozgalomban vesznek részt, tudományos publikációt írnak és jelentetnek meg, illetve kari vagy egyéb tudományos konferencián adnak elő.

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: teljesítette / nem teljesítette.

I. Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel

A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium nyitott a belső és külső kapcsolatok felvételére, kialakítására, kapcsolatot tart más intézményekkel:

 • a Miskolci Egyetemmel, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával és valamennyi egyéb felsőoktatási intézménnyel, amelyben a szakkollégiumi tagoknak hallgatói jogviszonya van, és amellyel a Szakkollégium együttműködési megállapodást kötött,
 • a történelmi egyházakkal, helyi ifjúsági és egyetemi/főiskolai egyházi közösségekkel, az Ökumenikus Egyetemi Lelkészséggel a Miskolci Egyetemen,
 • a határon túli görögkatolikus és római katolikus intézményekkel, különösen:
 • Kárpátalján a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő Görögkatolikus Lelkészséggel (GörögKör), illetve a szintén ott működő Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiummal, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületében működő Görögkatolikus Ifjúsági Szervezettel (GISZ), továbbá a kárpátaljai magyarajkú görögkatolikus egyházközségekkel;
 • Erdélyben a Nagyváradi Görögkatolikus Teológiai Szemináriummal, magyar görögkatolikus egyházközségekkel, a nagykárolyi Szent Teodóra Közösségi Központtal, a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészséggel,
 • a határon túli egyetemi lelkészségekkel,
 • a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiummal,
 • a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon keretében, társszervezeti alegységként működő Görögkatolikus Roma Szakkollégiummal és a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat szakkollégiumaival,
 • a hazai (különösen egyházi) középiskolákkal, melyekben leendő tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez.

A Szakkollégium céljai megvalósítását szem előtt tartva törekszik a társadalmi élet további szereplőivel való kapcsolat kialakítására, különös tekintettel az állami és gazdasági szféra szereplőire.

A Szakkollégium örömmel biztosít helyet az egyházi szellemi műhelyek, egyesületek rendezvényeinek, konferenciáinak.

Szakkollégium elérhetősége:

        Telefon:  06 30 723 1005
                          E-mail: romzsatszakkoli@gmail.com