Tudás határok nélkül!

BESZÁMOLÓ AZ NTP-SZKOLL-20-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTRŐL

TUDÁS HATÁROK NÉLKÜL!

A Szakkollégium tevékenysége

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium célja a szakismereteket meghaladó tudású, széles látókörű, keresztény gondolkodású értelmiségiek nevelése, ennek érdekében segíti a Miskolci Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók keresztény értelmiségi feladatokra történő felkészülését, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, keresztény értékrendet követő értelmiség nevelését. Mindezek érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy magas szintű, minőségi képzést nyújtson és tehetséggondozó tevékenységet végezzen. A szakkollégiumi képzések célja, hogy a szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkodási alappal, amely felkészíti őket az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra. Továbbá elősegíti a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előre haladásukban egyaránt hasznosíthatnak. E kettős célrendszert fogja össze a szakkollégium két képzési modulja: a Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul és a Kompetenciafejlesztő modul. A szakkollégiumi képzést kiegészítő programok a Szakkollégium keretében szervezett különböző informális tanulási helyzetek, események, konferenciák, szimpóziumok, a nyári táborok, a határon túli fiatalokkal, egyetemistákkal közösen szervezett ifjúsági találkozók, tematikus kerekasztal beszélgetések. Továbbá teret biztosítunk a különböző önképzési formáknak a tematikus kurzusokon, előadásokon és tréningeken keresztül. A szakkollégisták számára képességeik kibontakoztatásának folyamatában számos nehézséggel szembesülhetnek, amelyek meghatározzák a sikeres helytállásukat a választott pályán. Az egyes problématípusok, mint a szociokulturális, anyagi helyzetből adódó nehézségek, vagy éppen a személyiséggel kapcsolatos problémák (identitászavar, párkapcsolati problémák, kitartást hiánya, szorongás, stb.) A problémák megoldásához egyéni beszélgetések és kiscsoportos tréningek során nyújtunk segítséget a Szakkollégium tehetségtanácsadó szakembere és pasztorálpszichológus végzettségű görögkatolikus egyetemi lelkésze közreműködésével. Ezen heti rendszerességű alkalmak célja a személyes erőforrások feltárása és tudatosítása a fiatalnál, amelyek elősegítik a fejlődési folyamatot és segíthet felismerni azt, ha esetleg más jellegű, szakember általi beavatkozás szükséges (pl. pszichiáter) A lelkész által végzett lelki gondozás és a tehetség tanácsadás célja a szakkollégisták önértékelésének erősítése, megküzdési stratégiáinak fejlesztése, motiváció és jövőkép megtalálása, valamint a magánéleti problémákhoz kapcsolódó segítő beszélgetés. A szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat a Szakkollégium szakmai programjában egy olyan pedagógiai eszköz, amely segíthet elérni, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó felnőtté váljanak. Mindezek mellett célja, hogy a segítő szerepben megtalálja saját magát, kialakítsa jövőképét.

A "Tudás határok nélkül" elnevezésű, NTP-SZKOLL-20-0003 azonosító számú projekt 2020.09.01. és 2021.10.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium fentebb részletezett komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. Az önkéntes programokon társadalmi felelősség érzetük erősödött. A kurzusok bővítették a hallgatók hitéleti kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érvelés technikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez.

Kötelező programelemek

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium részéről egy szakmai és egy pénzügyi megvalósító vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás "Papp Antal az I. világháború alatt Munkács püspöke, kiutasítása után miskolci apostoli kormányzójának élete" c. szakkurzust Papp András, diósgyőri parókus tartotta meg három alkalomra bontva a kialakult helyzetre való tekintettel online formában. A kurzus során András atya mély betekintést nyújtott a keresztény múltra. Továbbá Papp Antal püspök atya életébe és munkásságába.

A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás Munkaerő-piaci szakszemináriumot Sélley Andrea tartotta. A szakszeminárium 3 fő témakörre épült fel, első körben a résztvevő szakkollégisták a munkaerőpiaci alapfogalmakkal, összefüggésekkel ismerkedhettek meg. Ezt követően a tréner a gyakorlatiasságot mutatta be, ahol a jelenlévők a motivációs levél és önéletrajz jellemzőivel és elvárásaival. Ezen felül elsajátították az állásinterjúk legfontosabb követelményeit, mind szakmai mind etikett és protokoll szemmel, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban egy minta interjú keretein belül is kamatoztathatták.

A társadalmi felelősség vállalást erősítő projekt keretében a szakkollégiumi tagok a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolván az aktív felelősség vállalást, így az idei évben négy platánfát ültettek a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely egyik Zarándokházának udvarára. A program célja egyúttal az is volt, hogy így majd átgondoltabban, megtervezetebben és sikeresebben óvják a környezetüket.

Választott kiegészítő tevékenységek

A választható programelemek között megvalósításra került két egészhétvégés szakmai és hitéleti attitűdök és társadalmi felelősségvállalás megerősítését segítő foglalkozás. 2021. március 27.-én a Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban rendeztük meg, a Lelki Fitnesz harmadik alkalmát, melyet Bakancsos Sándor, Csengerújfalu görögkatolikus parókusa, kárpátaljai származású atya tartott. A kialakult helyzetre való tekintettel, a lelkigyakorlatot online formában tarthattuk meg.

Sándor atya a foglalkozást egy közös imádság után azzal kezdte, hogy próbálják meg a résztvevők négy szóval meghatározni az életüket. Ehhez Krisztus életét végigkísérő négy szó értelmezése nyújtott segítséget. Költözködés - Tanítás - Gyógyítás - Tanítványok gyűjtése. Az ember ajándékba kapta az érzékelést, gondolkodást, cselekvést. A felnőtt ember csak gondolkodik és cselekszik, a gyermek érzékel, mindenre rácsodálkozik, boldog, bizakodó és hittel teli a szülőkkel szemben. Mindenkinek így kellene az Isten felé fordulnia.

Sándor atya ismertette a Hippokratész embertípusainak egyetemi hallgatókra vetített verzióit, miszerint van lusta, hiú, hisztérikus és színész diák. A szakkollégiumi hallgatók így online térben is méltósággal készülhettek a Húsvét ünnepére.

A Lelki Fitnesz 4. alkalma sok online program után, végre személyesen lett megtartva. A szakkollégisták egy kirándulással egybekötött lelkigyakorlaton vehettek részt. A szombat reggel kezdődő programsorozat Nyíregyházán vette kezdetét, ahol a kollégisták betekintést nyerhettek a Nyíregyházi Papnevelő Intézet újonnan felújított kápolnájába. Itt vette kezdetét a lelkigyakorlat amit Makkai László igazgató atya tartott. Az elmélkedés után útnak indultak Máriapócsra, ahol folytatódott a lelki feltöltődés.

Vasárnap a Szent Liturgia kezdete előtt megtartásra került az utolsó etapja a lelkigyakorlatnak, majd a Liturgia és ebéd után a szakkollégisták hazaindultak Miskolcra. Ez egy olyan lelkigyakorlat volt, mely lelkileg feltöltötte a szakkollégistákat az új tanévre, így frissebben nagyobb erőbedobással állhattak neki az új tanévnek.

2021-ben két nyilvános vitaest megrendezésére került sor, mindkét alkalommal online téren valósult meg a program.

Első alkalommal Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke volt a vendégünk. A vitaest témája a nagyböjti hitélet határon innen és túl. Mivel püspök atya is Kárpátaljai származású, mint szakkollégiumunk névadója, sokat tudott mesélni szakkollégisták számára. Megismerkedhettek Ábel püspök atya Kárpátalján töltött gyermekkorával, hogy hogyan élte meg görög katolikus hitét a családjában és közösségében. A hallgatók nagy érdeklődéssel és figyelemmel követték az elhangzottakat.

A második nyilvános hitéleti vitaest vendégelőadója májusban, Bucskó Andrea, a Miskolci Közintézmény Központ igazgatója volt, aki a hitünk megéléséről beszélt a karrierépítés során. A vitaest fő célja az volt, hogy a fiatalok ha kikerülnek a munka világába tovább erősíthessék hitüket, karrierjük során megtarthassák a keresztény szemléletüket és még jobban elmélyíthessék. Bucskó Andrea üzenete az előadás végén az volt, hogy hinni kell és Isten megadja a lehetőséget a sikeres élethez.

A projekt megvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk, mivel nem sok lehetőség volt a személyes találkozásra. Így az idei évben összesen 4 közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében, melyek között szerepelt lézerharc, közös főzés, közös fürdőzés, és bowlingozás.

Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

Publikáció

A kollégisták és a határon túli együttműködés kapcsán, közösen 2021.évében egy kiadvány jelent meg. A kiadványban három szakkollégista és két határon túli főiskolai hallgató publikációja jelent meg. A kiadvány megjelenésének a célja a határon túli keresztény fiatalok iránti elkötelezettség, az együttműködés, tehetséggondozás, felelősségvállalás és a keresztény szemlélet erősítése a tudományos életben.

Tárgyi eszközök beszerzése

A támogatás terhére 2021 évben a kialakult helyzetre való tekintettel 10 db tabletet szerzett be a Szakkollégium. Mivel a hallgatók áttértek az online oktatásra ez egy nagy segítség volt a hallgatók számára, mivel sok szakkollégista nem rendelkezett megfelelő technikai eszközzel.

Elért eredmények

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenére is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat.

Miskolc, 2021. október 25.

Köszönjük a támogatást!


A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében 2020. szeptember és 2021. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg: 

 • 15 órás szakkurzus Papp Antal munkácsi püspök életéről
 • 15 órás szakszeminárium munkaerő-piaci ismeretekből
 • Lelki Fitnesz egészhétvégés társadalmi problémákra érzékeny, szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások
 • 1 alkalommal tanulmányi kirándulással egybekötve Nyíregyházán, Máriapócson
 • Faültetés és kertrendezés 2021. tavaszán a Madarak és Fák napján
 • határon túli felsőoktatási intézmény lelkészségéről meghívott előadó által vezetett vitaest
 • vallását gyakorló, keresztény értékrendet képviselő vezető beosztású meghívott előadó által vezetett vitaest
 • Szakkollégistáink tudományos dolgozatainak kiadása kiadványba
 • közösségi programok

Hírek


Újra együtt

A Romzsa Tódor Szakkollégium hallgatói csapatépítő közösségi programon vettek részt 2021. október 14- én.

A közösség új tagjaival karöltve együtt indultak el, hogy kellemesen és jó hangulatban tölthessék el a szabadidejüket a bowling pályán. Az izgalmas sport a hallgatók csapat és versenyszellem erősítésére szolgált, mely segítséget nyújt abban, hogy még összetartóbb közösség formálódjon az együtt lakó szakkollégistákból.
A csapat késő este ért vissza a diákotthonba. ahol a közösség számára kialakított helyiségben megoszthatták egymással az élményeiket.

A program a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az NTP-SZKOLL-20-0003 számú projekt keretében valósult meg.

Lelki fitnesz, társadalmi felelősségvállalás és közösségfejlesztés Máriapócson

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói szeptember 18-19-én résztvettek a IV. Lelki fitneszen Máriapócson. A szakmai és hitéleti attitüdök kibontakozását segítő hétvége Nemzeti Tehetség Program "Tudás határok nélkül" című projekt keretében valósult meg. A program célja, hogy a fiatalok ráhangolódva a tanévkezdésre megszabaduljanak lelki terheiktől, hozzásegítse őket a lelki egyensúlyhoz, az új hallgatók befogadásához, az új tanév sikeres teljesítéséhez és saját lelki, szellemi feltöltődésükhöz.

Ezek a foglakozások rendkívül fontosak a szakkollégium életében, hiszen küldetésünk, hogy a keresztény, egyetemista fiatalok hitük elmélyítése, lelki harmóniájuk megteremtése és önmaguk megismerése által engedjük tehetségük kibontakozását.

A hétvégén megvalósult a társadalmi felelősségvállalást erősítő projekt, melyet egybe kötöttünk egy rövid tanulmányi kirándulással is a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézetben, ahol Polgári Bence prefektus atya vezette körbe a hallgatókat. Bemutatta a felújított kápolna épületét, berendezését, majd egy közös imával zárták a szemináriumban tett látogatást.

Máriapócsra érkezve a diákok Szent Liturgián vettek részt, majd azt követően Makkai László atya tartotta a Lelki fitnesz második felvonását, ahol a hallgatók az Isten és önmaguk közötti kapcsolat elmélyítésének stratégiáján elmélkedtek.

Még napszállta előtt elfoglalták a Családvár hátsó udvarát, ahol szorgalmas munkával platánfa csemetékkel bővítették a zarándokház kertjét. A társadalmi felelősség vállalást erősítő feladatot jó szívvel, vidáman, buzgón látták el a fiatalok.

Az este folyamán a csapat közös társasjáték és beszélgetés segítségével erősíthette kapcsolatát. Az új hallgatók láthatóan sikeresen bevonódtak a közösségbe, csatlakoztak a szakkollégium szellemiségéhez és keresztény értékrendjéhez.

Másnap a pihentető alvást követően és bőséges reggeli végeztével következett a Lelki fitnesz levezető része, melyen a fiatalok elmondhatták az előző nap során szerzett tapasztalataikat, elmélkedésük eredményét. Végül a máriapócsi görögkatolikus templomban tartott Szent Liturgián vettek részt a fiatalok.

Szakkollégistáink megtisztult, feltöltött lélekkel, kellemes, megnyugtató élményekkel tértek vissza a miskolci görögkatolikus diákotthonba

Köszönjük Makkai László atyának az egész hétvégés lelki vezetést és útmutatást az Istennel való kapcsolatunk erősítésére!

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Első, de nem utolsó kiadványunk

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium és a határon túli II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak tudományos publikációit a " Tudás határok nélkül" avagy a Romzsa Tódor Szakkollégium hallgatói és Kárpátaljai keresztény fiatalok válogatott írásai címet viselő kiadvány megjelenése az NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósulhatott meg.

A kollégisták disszertációinak megjelenésével erősíteni szeretnénk a határon túli keresztény fiatalok iránti elkötelezettségünket, kifejezni szeretetünket azon kárpátaljai hallgatók felé, akik eljuttatták munkáikat, hogy tudományos írásaik egy közös kiadványban szerepelhessenek a Miskolci Egyetem diákjaival. Célja az együttműködés, tehetséggondozás, felelősségvállalás és a keresztény szemlélet erősítése a tudományos életben.

Makkai László atya az előszó végén tökéletesen összefoglalta a kiadványunk jelentőségét. Zárásként a szavait idézném:

" Jelentsen ez a kis kötet mindannyiunk számára reményt arra, hogy az együttműködés nem csak papíron létezik, és legyen eszköze a szívünk diktálta egymás iránti szeretetünk kifejezésének."

Köszönettel tartozunk a Romzsa Tódor Szakkollégium és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tehetséges és szorgalmas hallgatóinak.


Nyárköszöntő Romzsa Napok

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára két napos, aktív tanévzáró, csapatépítő és a közösség megerősítésére szolgáló program valósult meg az NTP-SZKOLL-0003 azonosítószámú projekt keretében.

2021. június 29-én kedden reggel, Makkai László atya vezetésével közös imaórán vehettek részt a hallgatók, rég nem látott társaikkal. Az alkalom remek lelki felüdülést nyújtott.

Majd a közösen elfogyasztott reggeli után a csapat lézerharccal folytatta a napot. A miskolci Factory Arénában két csapat küzdött meg egymással. Az izgalmas sportprogram segítségével a hallgatókban felelevenítettük a versenyszellem, az összetartás és a csapatmunka fontosságát. A csapat késő délután ért vissza a kollégiumba, ahol egy kis pihenés után az este folyamán közös grillezés keretében megosztották egymással a pandémia alatt megélt élményeiket, tapasztalataikat. A hallgatóink nagyon jól érezték magukat, a közösségi este, vacsorakészítés és sportolás előre mozdította a közösség formálódását, összecsiszolását.

2021. június 30-án közös reggelivel kezdték a napot, majd Miskolc-Tapolcán a nemrég megnyílt Ellipsum Élmény-és Strandfürdőben tölthették a napot, ahol közös aktív vízi játékokkal, pihenéssel és hűsöléssel telt az idő. A remek hangulatnak köszönhetően, sajnos hamar véget ért a nap.

A hallgatók a tanév utolsó közös programján vehettek részt az elmúlt két napon, mely lehetővé tette, hogy újra személyes jelenléttel építsék közösségüket a nyári szünidő előtt.

Azonban szeptemberben, ismét találkozhatnak a Máriapócson megtartott lelki fitnesz keretében.

Hitünk megtartása a karrierépítés során

Nyilvános, online hitéleti vitaestet szerveztünk 2021. május 05-én a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és az érdeklődők számára az NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú, című projekt keretében. Idén tavasszal a hallgatók munkaerő piaci ismereteit bővítettük, ehhez kapcsolódóan a vitaest a "Hit megtartása a karrierépítés során, azaz kereszténynek és sikeresnek maradni a munkaerőpiacon" címet kapta.

A jelenlegi helyzethez igazodva a vitaest online formában történt zoom-on keresztül.

Vendég előadónk Bucskó Andrea volt, aki a Miskolci Közintézmény-működtető Központ igazgatója. Nagy örömmel fogadta felkérésünket, a vitaest témáját érdekesnek és fontosnak tartotta.

Célja, hogy a fiatalok kikerülve a munka világába tovább erősíthessék hitüket, karrierjük során a keresztény szemléletüket megtarthassák, még jobban elmélyíthessék. Ma igazán aktuális erről a témáról beszélni, hiszen gyakran a Keresztény értékrendet élő emberek ritkán vállalják fel Keresztény identitásukat. Pedig az igazi hitben megélt élet nem zárja ki, hogy valaki sikeres legyen, munkájában eredményes és egyben alázatos lelkülettel végezze vezetői feladatait. Erre is adott példát nekünk Andrea, aki vidámságával, jó humorával, személyes hitének megélésével tette gazdagabbá ezt a napot.

Zárásként előadónk üzenete a fiataloknak, hogy hinni kell és Isten megadja a lehetőséget a sikeres élethez.

Köszönjük Bucskó Andreának a tartalmas és érdekes beszélgetésért.

Online munkaerőpiaci szakszemináriuma Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégiumban

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói online munkaerőpiaci szakszemináriumon vettek részt a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 számú "Tudás határok nélkül" című projekt keretében. Az áprilisban, 3 alkalommal megvalósuló programot Sélley Andrea 3 fő témakör köré építette. Első lépésben a résztvevők munkaerőpiaci alapfogalmakkal, összefüggésekkel ismerkedhettek meg. Ide tartozik a munkaerő-kereslet és -kínálat, annak gazdasági, piaci jellemzői, a munkanélküliség és a magyarországi adatok. Ezt követően a gyakorlatorientáltság fenntartása érdekében a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges alapvető eszközökkel ismerkedtek meg a hallgatók: az önéletrajz és a motivációs levél jellemzőivel, elvárásaival. Ezen felül elsajátíthatták az állásinterjúk legfontosabb követelményeit, mind szakmai, mind etikett és protokoll szemmel, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban. A számukra felajánlott munkakör jellemzőinek legfontosabb értékelési szempontjait alapul véve megismerték az egyes foglalkoztatási formákat, azok előnyeit és hátrányait mérlegelve, továbbá tisztázottá váltak számukra a munkavállalók jogai és kötelezettségei is. További mélységekbe merülve ismereteket szereztek a magyarországi társadalombiztosítási, adózási, bérezési és ösztönzési rendszerekről is. Harmadik alkalommal a már elnyert, betöltött munkakör felé vették az irányt: a résztvevők, mint munkavállalók megismerkedhettek a munkaerőpiac pszichológiai jellemzőivel szituációs gyakorlatokon keresztül. Ide sorolandó a munkavállaló és a munkáltató közti kommunikáció jellemzői, a motiváló és munkavégzést segítő vezető-beosztott viszony kialakításának módja, a jó vezetővé váláshoz elengedhetetlenül szükséges főnök és vezető közti különbség megismerése.A szakszeminárium interaktív volt, érdekes és mindenekelőtt rendkívül hasznos a szakkollégisták számára. Köszönjük Sélley Andreának, hogy tudásával gazdagította a fiatalokat!

Online munkaerőpiaci tréning 

TEMATIKA:

Program megnevezése/címe: Munkaerőpiaci tréning

Munkaforma: tréning

Program célcsoportja: szakkollégiumi hallgatók

Létszám: kb. 15 fő/alkalom

Program időpontja: 2021. április 8 - 2021.április 22. között

Program óraszáma: 15 óra

(1 óra = 45 perc)

Program helyszíne: Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium

(online kommunikációs felület)

Bevont külső szakmai

megvalósító neve: Sélley Andrea ev.

A tréning témája és célja:

A szakszeminárium 3 fő témakör köré épül, mely során az élményközpontú, digitális tudás bővítését célozzuk meg megfelelő ITK eszközök segítségével. Első lépésben a résztvevők munkaerőpiaci alapfogalmakkal, összefüggésekkel ismerkedhetnek meg. Ide tartozik a munkaerő-kereslet és -kínálat, annak gazdasági, piaci jellemzői, a munkanélküliség és a magyarországi adatok, különös tekintettel a romák munkaerőpiaci helyzetére. Ezt követően a gyakorlatorientáltság fenntartása érdekében a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges alapvető eszközökkel ismerkednek meg a tréningen lévők: az önéletrajz és a motivációs levél jellemzőivel, elvárásaival. Tekintve hogy a tréning egyik célja a hosszú távú, életszerű hasznosíthatóság, az "első felvonás" végére a résztvevők elkészítik saját, bármely területen jól használható önéletrajzukat, továbbá megírják a saját maguk által betölteni kívánt munkakörhöz szükséges motivációs levelüket. Ezen felül elsajátítják az állásinterjúk legfontosabb követelményeit, mind szakmai, mind etikett és protokoll szemmel, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban, egy mintainterjú keretében is kamatoztathatják.

Miután a résztvevők kellően képzetté és alkalmassá váltak a munkakör megpályázására, látókörük kiszélesítésre kerül. A számukra felajánlott munkakör jellemzőinek legfontosabb értékelési szempontjait alapul véve megismerik az egyes foglalkoztatási formákat, azok előnyeit és hátrányait mérlegelve, továbbá tisztázottá válnak számukra a munkavállalók jogai és kötelezettségei is. További mélységekbe merülve ismereteket szereznek a magyarországi társadalombiztosítási, adózási, bérezési és ösztönzési rendszerekről is, majd ezek fényében a gyakorlatban kamatoztatják tudásukat: kielemeznek egy bérkifizetési jegyzéket, annak egyes elemeit is értelmezve.

Harmadik lépésként a már elnyert, betöltött munkakör felé vesszük az irányt: a résztvevők, mint munkavállalók megismerkedhetnek a munkaerőpiac pszichológiai jellemzőivel. Ide sorolandó a munkavállaló és a munkáltató közti kommunikáció jellemzői, a motiváló és munkavégzést segítő vezető-beosztott viszony kialakításának módja, a jó vezetővé váláshoz elengedhetetlenül szükséges főnök és vezető közti különbség megismerése. Szót ejtünk továbbá a munkahelyi stressz kezelésének lehetőségeiről is.

A tréning felépítése:

1. alkalom 2021. április 8.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Bemutatkozás, előzetes tudás felmérése, elvárások tisztázása.

Munkaerő-piaci alapismeretek: fogalmak, összefüggések; kereslet- és kínálat, munkanélküliség.

Munkaerő-piaci helyzet hazánkban, különös tekintettel a romák helyzetére.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

A munkaerőpiaci elhelyezkedés, egy kiválasztott munkakör betöltésének alapvető eszközei: önéletrajz formai és tartalmi elvárásai, felépítése.

Gyakorlati feladat: saját önéletrajz összeállítása.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

A munkaerőpiaci elhelyezkedés alapvető eszközeinek megismerése: motivációs levél formai és tartalmi elvárásai, felépítése.

Gyakorlati feladat: saját motivációs levél összeállítása önállóan kiválasztott munkakör betöltésére.

2. alkalom 2021. április 15.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Kezdő gondolatok, előző alkalom ismeretek felfrissítése.

Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák jellemzői, előnyeinek és hátrányainak megvitatása.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

Munkavállalók jogai és kötelezettségei.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

Bérezési és ösztönzési rendszerek: a javadalmazás összetevői, formái.

Gyakorlati feladat: bérkifizetési jegyzék tartalmi elemeinek értelmezése.

3. alkalom 2021. április 22.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Munkahelyi pszichológia: főnök/vezető jellemvonásai; bizalom kiépítésének folyamata és eszközei. Lojalitás, őszinteség, alázat, tisztelet fontossága, megteremtésének és fenntartásnak módja.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

Munkavállaló és munkáltató közti kommunikációs elvárások, formák; a jó kommunikáció jellemzői.

Munkahelyi stressz kezelése.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

Egy kiválasztott munkakör betöltéséhez szükséges lépcsőfokok megismerése: állásinterjú felépítése, elvárások.

Etikett és protokoll alapismeretek az állásinterjúkhoz kapcsolódóan.

Gyakorlati feladat: próbainterjún való részvétel az önállóan kiválasztott munkakörhöz kapcsolódóan. Az egyes interjúk kiértékelése munkáltatói szemmel.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szóbeli kifejező készség,
 • írásbeli kommunikációs készség,
 • önreflexiós képesség,
 • stressztűrés,
 • konfliktuskezelés, vitakultúra ismeretek feljődése,
 • munkaerőpiaci ismeretek fejlődése.

Ajánlott/felhasznált szakirodalom:

 • Frey, M. (2007): Aktív munkaerőpiaci eszközök működésének értékelése 2001-2006 között és változásai 2007-ben. In: Munkaerőpiaci tükör 2007., MTA, Budapest.
 • Finna, H. (2008): A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál, Ph.D. értekezés, BME, Budapest.
 • Forgács T. (2009): A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, Doktori értekezés, PTE, Pécs
 • Forgács, T. (2008): Távmunkában való foglalkoztatás háttere, jogi szabályozása, és munkáltatói szempontok, Érdekképviselet felsőfokon, Raabe Kiadó.
 • Frey M.; Gere I. (1994): Részmunkaidős foglalkoztatás - a kihasználatlan lehetőség. Közgazdasági Szemle, 1994/9. pp. 784-800.
 • Kőrösi K.: A kiválasztásról, Humánpolitikai Szemle, 1998/9-10. szám, szeptember-október.
 • Janovics L., Szászvári K.: A képességek alapján történő munkaerő-kiválasztás módszertana, Baranya M. Munkaügyi Központ, Pécs, 2000.
 • Pfeffer, J.: A bérezés hat veszélyes mítosza, HBm 1999/1. szám.
 • Hámori A., Őri J., Pongrácz L., Takács Gy.: Bérezés - ösztönzés, KJK, Budapest, 1998.
 • 2012. évi I. törvény a munka törvényéről
 • K. Greßer - R. Freisler: Stresszkezelési tréninggyakorlatok
 • J. C. Maxwell (2007): A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága
 • Homicskó Á. O. (2016): A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere

Kelt: 2021. március 16.

Sélley Andrea ev.

"Isten a próbák által kiégeti belőlünk a fölösleget és újra tiszták leszünk"

Szakkollégisták nagyböjti lelki programja

Bakancsos Sándor Csengerújfalu görögkatolikus parókusa, kárpátaljai származású atya tartotta meg a harmadik Lelki Fitnesz című szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozást a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóinak március 27-én. Az online program Nemzeti Tehetség Program "Tudás határok nélkül" című projekt keretében valósult meg, célja, hogy a fiatalok ráhangolódva a húsvéti ünnep közeledtére, megszabaduljanak lelki terheiktől, hozzásegítve őket lelki egyensúlyukhoz.

Ezek a foglakozások rendkívül fontosak a szakkollégium életében, hiszen küldetése, hogy a keresztény, egyetemista fiatalok hitük elmélyítése, lelki harmóniájuk megteremtése és önmaguk megismerése által engedjük tehetségük kibontakozását.

Sándor atya a foglalkozást egy közös imádság után azzal kezdte, hogy próbálják meg a résztvevők négy szóval meghatározni az életüket. Ehhez Krisztus életét végigkísérő négy szó értelmezése nyújtott segítséget. Költözködés - Tanítás - Gyógyítás - Tanítványok gyűjtése.

Jézus Krisztus élete során többször is költözött, hogy nagyobb tömeghez érjen el Isten üzenetével, szeretetével. Sándor atya szerint ma már nem szükséges ahhoz költözni a fiataloknak, hogy közvetítsék ugyanezt. A digitális világ, az online kommunikáció és a gyors információáramlás lehetővé teszi számukra akár az otthonukból is, hogy közvetítsék társaik, a világ felé Isten szeretetét. A tanítás által pedig arra buzdít mindenkit Krisztus példája, hogy mindig tegyenek tanúságot Istenről és a hitükről. A gyógyítás üzenete számukra az lehet, hogy soha ne legyen teher mások segítése. A segítés öröme feltölt és erőt ad. Krisztus tanítványait barátnak tekintette, feltétlen bizalommal fordult feléjük. Sándor atya ez alatt azt értette, hogy a fiatalok is törekedjenek a minőségi emberi kapcsolatok megteremtésére, azok ápolására. életükben

Ezt követően az volt a feladat, hogy a résztvevők gondolják át, mi az a négy szó, ami az eddigi életüket végigkísérte, leginkább jellemezte. Az ebéd utáni elmélkedés témája az volt, hogy mennyire is nehéz a mai világban feltétlen bizalommal fordulni egy 21. századi fiatalnak a Teremtő felé. Az ember ajándékba kapta az érzékelést, gondolkodást, cselekvést. A felnőtt ember csak gondolkodik és cselekszik, a gyermek érzékel, mindenre rácsodálkozik, boldog, bizakodó és hittel teli a szülőkkel szemben. Mindenkinek így kellene az Isten felé fordulnia.

Sándor atya a foglalkozás harmadik szakaszában ismertette a Hippokratész embertípusainak egyetemi hallgatókra vetített verzióit, miszerint van lusta, hiú, hisztérikus és színész diák.

Az ember a test és a lélek egysége. Mindenki eldöntheti, melyik típusba tartozik, a lényeg, hogy mindig maradjanak egyéniségek. Az egyéniségek mernek árral szemben úszni, ami sokkal nehezebb, de Isten segít végig menni az úton, ha figyelnek rá. Még ha a végcél nem is feltétlenül az, amit kitűznek maguk elé, mindenképp közelebb kerülnek, ahhoz az emberhez, akit az Isten a maga képére teremtett. Folyamatosan tanulni és fejlődni kell, amit az ördög akadályozni akar, de ha nem engedik magukat sodródni az árral és nem lesz belőlük tömegcikk, Isten a próbák által kiégeti belőlük a fölösleget és újra tiszták lesznek. Sohasem szabad félni, a nehézségek, küzdelmek, akadályok edzik és formálják az embert.

Köszönettel tartozunk Sándor atyának a tartalmas és érdekes foglalkozásért, melyet Weöres Sándor egyik idézetével zárt:

"Isten rajtad:végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly."

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.


Nagyböjti hitélet határon innen és túl

Szocska Ábel , a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke vezetésével tartottunk online hitéleti vitaestet február 25-én. A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-20-0003 számú projektjének keretében megvalósuló esemény témája a nagyböjti hitélet határon innen és túl.

Püspök atya örömmel vállalta a felkérésünket, a résztvevők pedig érdeklődéssel hallgatták őt. Ábel atya mesélt a Kárpátalján töltött gyermekkoráról, arról, hogyan élte meg görögkatolikus hitét a családjában és közösségében. Elmondta, hogy gyermekként nem érzékelte a kárpátaljai görögkatolikusok hánytatott sorsát, és ezt a családjának köszönheti. Magyarországra történő érkezését követően jutott tudomására vallásának üldöztetése a határon túl. A jelenbe visszakanyarodva Püspök atya kiemelte, hogy a mai világban mennyire fontos, hogy tükröt állítsunk magunk elé. Egy 'igazmondó tükörre' van szükségünk ahhoz, hogy meglássuk, kik is vagyunk valójában. Sajnos a 21. században az emberek a mobiltelefonjuk, az internetes közösségi oldalak által néznek "tükörbe', mely a torz valóságot mutatja. Ábel atya javaslata, hogy legalább a nagyböjti időszakban próbáljunk más módon 'tükörbe nézni', mégpedig az imádság által.

Ezt követően arról beszélt, hogy miként éli meg a nagyböjti időszakot, majd arra volt kíváncsi, hogy a résztvevő fiatalok miként tekintenek erre az időszakra. A hallgatók a hús elhagyása mellett, leginkább a több imádság, a másokon való segítségnyújtás és az online tértől való tartózkodás által készülnek Jézus feltámadásának ünnepére.

Köszönjük Ábel atyának a gazdag és tartalmas gondolatait!

Online szakkurzus Papp Antal püspök életéről és munkásságáról

Papp András görögkatolikus atya, a Miskolci Egyházmegye Miskolc-Diósgyőr parókusa tartott szakkurzust a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóinak, a Nemzeti Tehetség Program "Tudás határok nélkül!" című projekt keretében. A három alkalomból álló online kurzus során mintegy 23 szakkollégista vett részt, az előadássorozaton a fiatalok, Papp Antal görögkatolikus munkácsi püspök életét és munkásságát ismerhették meg. András atyát rokoni szálak is fűzik Papp Antal püspökhöz, talán ennek is köszönhető, hogy a programot igazán színvonalassá tette a fényképek, írásos emlékek, történetek és a vetített videó által. A szakkollégisták megismerhették Papp Antal püspök gyermekkorát, püspökké szentelését, a Miskolci Egyházmegye történetét és fejlődését, a miskolctapolcai Akropolisz épületéhez, vagyis a szakkollégiumnak is otthont adó diákotthonhoz való kapcsolódását. A program célja a szakkollégisták keresztény identitásának megerősítése, történelmi ismereteinek bővítése és véleménynyilvánítási készségük fejlesztése volt a cél. András atya szakmai felkészültségének, előadásmódjának, szemléltető eszközeinek és a téma iránti szeretetének köszönhetően ez sikerült is.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló online szakkurzus 

Program megnevezése: Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló szakkurzus

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2021. január 27., 2021. február 3., és 2021 február 10.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: GoogleMeet alkalmazás (online)

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner): Papp András - előadó

Leírás:

Az exarchátus (adminisztratúra, kormányzóság) egy egyházmegyénél szerényebb létszámú részegyházat jelent, élén az exarchával (kormányzóval), aki többnyire - de nem kötelezően - felszentelt püspök, hatalmát pedig az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, az Apostoli Szentszéknek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja. A felállított apostoli exarchátus élére a Szentszék Papp Antal küzikei címzetes érseket nevezte ki. Papp Antal 1912- ben lett munkácsi püspök. X. Pius pápa 1912. április 29-én, a küzikei vértanúk ünnepén nevezte ki püspökké-- és az újonnan felállított exarchátus exarchájává nevezte ki.

Ezután még egy évig az ungvári püspöki palotában lakott, mert Miskolcon, melyet székhelyéül szemelt ki, nem tudott megfelelő lakást szerezni. 1925. szeptember 11-én a csehszlovák hatóságok az országból kiutasították. Munkácsi püspökként Papp Antal a tapolcai apát címet is viselte, valamint megillette az apátsági birtok jövedelme. A tapolcai apátság haszonélvezete - mint királyilag kinevezett tapolcai apátot - exarchaként is megillette, ez jelentette hivatalának és személyének a jövedelmét. Papp Antal érsek Miskolc város megbecsült tekintélyes polgára volt. Törvényhatósága örökös tagjává választotta, püspökségének 25. évfordulójára megkapta a királyi titkos tanácsos címet, 1940-ben felsőházi tag lett.

Tematika:

 1. alkalom: 2021. január 27.

15.00-20.00 I. Papp Antal gyermekkora

                      II. Papp Antal tanulmányai

       2.     alkalom: 2021. február 3.

15.00-20.00 I. Papp Antal pappá szentelése

                      II. Püspökké szentelése

       3.     alkalom alkalom: 2021. február 10.

15.00-20.00 I. Papp Antal és a Miskolci Exarchátus fejlődése

                      II. Papp Antal püspök atya és a kollégiumunk kötődése

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
 • kommunikációs képességek fejlesztése
 • véleményformálási képesség fejlesztése

Előadás anyaga elérhető itt: