Akropolisz kincsei!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében 2021. szeptember és 2022. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg:

 • 15 órás Angol nyelvű Biblia ismereti szakkurzus
 • "Más nyelvet beszélni, egy Istenben hinni" témájú vitaest 
 • 15 órás "Felkészülés a családi életre" című szakszeminárium
 • A család, mint erőforrás témájú vitaest
 • Gyermeknap a szakkollégisták szervezésében, önkéntes akció társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt
 • Lelki Fitnesz V.- Megbocsájtás és elengedés társadalmi problémákra érzékeny, szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások
 • közösségi programok

HÍREK

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
AZ NTP-SZKOLL-21-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTRŐL


Szakkollégium tevékenysége

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium célja a szakismereteket meghaladó tudású, széles látókörű, keresztény gondolkodású értelmiségiek nevelése, ennek érdekében segíti a Miskolci Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók keresztény értelmiségi feladatokra történő felkészülését, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, keresztény értékrendet követő értelmiség nevelését. Mindezek érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy magas szintű, minőségi képzést nyújtson, és tehetséggondozó tevékenységet végezzen. A szakkollégiumi képzések célja, hogy a szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely felkészíti őket az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra. Továbbá elősegíti a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előrehaladásukban egyaránt hasznosíthatnak. E kettős célrendszert fogja össze a szakkollégium két képzési modulja: a Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul és a Kompetenciafejlesztő modul. A szakkollégiumi képzést kiegészítő programok a Szakkollégium keretében szervezett különböző informális tanulási helyzetek, események. Továbbá teret biztosítunk a különböző önképzési formáknak a tematikus kurzusokon, előadásokon és tréningeken keresztül. A szakkollégisták számára képességeik kibontakoztatásának folyamatában számos nehézséggel szembesülhetnek, amelyek meghatározzák a sikeres helytállásukat a választott pályán. Az egyes problématípusok, mint a szociokulturális, anyagi helyzetből adódó nehézségek, vagy éppen a személyiséggel kapcsolatos problémák (identitászavar, párkapcsolati problémák, kitartást hiánya, szorongás, stb.) A problémák megoldásához egyéni beszélgetések és kiscsoportos tréningek során nyújtunk segítséget a Szakkollégium tehetség tanácsadó szakembere és pasztorálpszichológus végzettségű görögkatolikus egyetemi lelkésze közreműködésével. Ezen heti rendszerességű alkalmak célja a személyes erőforrások feltárása és tudatosítása a fiatalnál, amelyek elősegítik a fejlődési folyamatot és segíthet felismerni azt, ha esetleg más jellegű, szakember általi beavatkozás szükséges (pl. pszichiáter) A lelkész által végzett lelki gondozás és a tehetség tanácsadás célja a szakkollégisták önértékelésének erősítése, megküzdési stratégiáinak fejlesztése, motiváció és jövőkép megtalálása, valamint a magánéleti problémákhoz kapcsolódó segítő beszélgetés. A szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat a Szakkollégium szakmai programjában egy olyan pedagógiai eszköz, amely segíthet elérni, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó felnőtté váljanak. Mindezek mellett célja, hogy a segítő szerepben megtalálja saját magát, kialakítsa jövőképét.

Az "Akropolisz kincsei" elnevezésű, NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt 2021.09.01. és 2022.06.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.400.000 Ft volt. A program a szakkollégium fentebb részletezett komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. Az önkéntes programokon társadalmi felelősségérzetük erősödött. A kurzusok bővítették a hallgatók hitéleti kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érveléstechnikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez.

Kötelező programelemek

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium részéről egy szakmai és egy pénzügyi megvalósító vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás "Angol nyelvű Bibliaismeret" c. szakkurzust az őszi félévben Makkai Marianna Ágnes, magasan képzett egyházi nyelvvizsgáztatásban tapasztalt pedagógus tartotta meg három alkalomra bontva. A kurzus során Marianna célja a hallgatók szókincsének bővítése, mely képessé teszi őket arra, hogy célnyelven is képesek legyenek bibliai szövegek megértésére olvasott vagy hallott szövegként, illetve olyan beszélgetésekben való részvételre, mely bibliai vagy egyházi vonatkozású.

A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás "Felkészülés a családi életre" című szakszemináriumot a tavaszi félévben Kiss László a Debreceni Egyetem görögkatolikus lelkésze tartotta. Témáját tekintve a családi életre való felkészülés különösen fontos társadalmunkban. A fiatalok gyakran nem a származási családjuk, környezetük bölcsességét, tapasztalatait, esetleges hiányosságait veszik alapul életük kialakításához, hanem a korszellemnek megfelelően, spontán módon cselekszenek. A házasságra és a családi életre való felkészítés éppen ezért különösen fontos. A program által a hallgatók empátiája, együttműködési készsége, kommunikációs készsége, önfejlesztése és problémamegoldó képessége fejlődhetett.

2022. májusában a társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt keretében a szakkollégiumi tagok a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolván az aktív felelősségvállalást, így az idei évben gyermeknapi programot szerveztek a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola tanulóinak. A program célja az is volt hogy hozzájáruljon a szakkollégisták tapasztalatszerzéséhez, és a közösség fejlődéséhez, valamint rengeteg szórakoztató, fejlesztő, és csapatépítő program valósult meg.

Választott kiegészítő tevékenységek

A választható programelemek között megvalósításra került egy egészhétvégés szakmai és hitéleti attitűdök és társadalmi felelősségvállalás megerősítését segítő foglalkozás 2022. május 7-8.-án. A Lelki Fitnesz ötödik alkalmát Tótszegi István, Sajóvámos parókusa, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korház kórházlelkésze tartott István atya a foglalkozást egy közös imádság után a mindennapokból hozott valódi példákon keresztül érte el a hallgatóság szívét és elméjét egyaránt.
Főbb témái voltak: a halál, haldoklás; milyen kórházban meghalni; a halál és a halálhoz való hozzáállás; valamint az irgalmas szamaritánus példáján keresztül a segítségnyújtás fontosságáról a hospice házakkal kapcsolatban; és átbeszélték a haldoklás öt stádiumát is: az elutasítást, dühöt, alkudozást, depressziót, és a belenyugvást.

Mindenekelőtt kimondott egy életigazságot mely szerint "életünk a halál felé tart". Hisz születésünk órájától kezdve minden egyes nappal több dolgot élünk át, de egyre kevesebb időnk marad a Földön. A halál gondolata befolyásolja az életünket.
Végül viszont minden hozzátartozónak és haldoklónak képesnek kell lennie elengedni egymást. Ha valaki haldoklik, tudjuk, hogy kevés ideje van hátra a földi létből, képesek vagyunk-e mellé ülni, beszélgetni vele? Nem könnyű feladat

2022-ben két nyilvános vitaest került megrendezésre.

Első alkalommal meghívott előadónk Ekert Anna volt, aki egy diplomás, nyelvvizsgával rendelkező szakmájában elhelyezkedett volt kollégista, aki mindennapjaiban aktívan használ legalább egy idegen nyelvet.

A vitaest témája az idegen nyelv fontossága volt a mindennapokban. A vitaest ehhez kapcsolódóan a "Más nyelvet beszélni, egy Istenben hinni" címet kapta. Elsőként bepillantást adott a viták létrejöttének okaiba, és ezek lehetséges kezelésének módjaiba, majd pedig a kritikus gondolkodás 12 alapkészségéről mesélt. Ezek közé tartozott: a kíváncsiság, nyitott gondolkodás, én hatékonyság, figyelem, céltudatosság, kitartás, rendszerezés, igazságkeresés, kreativitás, szkepticizmus, önreflexió, és atalálékonyság. Interaktív feladatokon keresztül bepillantást nyerhettek a hatékony érvelések fontosságába, és hogy néhány esetben különösen napjainkban a 21. században a hihetetlen mennyiségű és gyorsaságú információáradatnak köszönhetően a kritikus gondolkodás az egyik legfontosabb készség, amit el lehet sajátítani.

A hallgatók nagy érdeklődéssel és figyelemmel követték az elhangzottakat, melyhez kapcsolódóan kérdéseket fogalmaztak meg, véleményt nyilvánítottak.

A második nyilvános hitéleti vitaest vendégelőadója áprilisban, Csorba Mónika, volt, aki egy kétdiplomás, házas, kétgyermekes édesanya, és mindemellett a roma szakkollégium tanulmányi vezetője. Számára a családdal töltött idő lelki fitnesz, örökös kihívás, aggódás, öröm, ami edzésben tart, és ez által energikusabbá tesz mindennapjainkban.

A vitaest fő célja a családi kapcsolatok és az azokban bekövetkezett interakciók jelentésének, erőforrás vagy erőforrás-megvonás hatásai kerültek előtérbe. Erőforrásként tekintettünk arra a családra, amelyben a családtagok nemcsak egymás és saját maguk boldogságáért, hanem egymás és saját maguk boldogulásáért is felelősek. Mind a párkapcsolat, a szülő-gyermek kapcsolat vagy a rokoni kötelékek kialakulása és működése jelentősen befolyásolja a testi-lelki jóllétet, de komoly hatást gyakorol az élet egyéb területein betöltött szerepekre is. Nem utolsósorban a munkaerő-piaci részvételre is. Erre az egyik legtökéletesebb példát kaptuk, hogy a gyerekek egy anyát kreatívvá, szinte már szuperhőssé tudnak tenni, értük válnak logisztikussá, szakáccsá, takarítóvá, tanítóvá, pszichológussá, és szereznek mérnöki képességeket is, amit a munkában tovább tudnak kamatoztatni.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk, mivel az elmúlt években nem sok lehetőség volt a személyes találkozásra, így az idei évben összesen 5 közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében. Ezek között szerepelt a Flippergyári csapatépítő program, közös grillezés, közös mozizás, halászléfőzés és végezetül a szakkollégisták részt vehettek a Miskolci Egyetemi Napokon.

Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

Tárgyi eszközök beszerzése

A támogatás terhére 2022 évben 2 db laptopot, 2 db külső merevlemezt 1 db SSD házat és 1 db hordozható CD írót valamint 2 db Office Standard és 1 db Norton Security Premium szoftvert szerzett be a Szakkollégium, mely eszközök segítették, korszerűbbé, hatékonyabbá tették a szakmai és pénzügyi megvalósítók munkáját, a pályázati dokumentációk elkészítését.

Elért eredmények

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanévben ismét gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. 


Köszönjük a támogatást!

Miskolci Egyetemi Napok

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára lehetőség nyílt részt venni a Miskolci Egyetemi Napokon az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.

Az esemény egy három napos koncertekkel és sok egyéb szórakozási lehetőségekkel bíró rendezvény, melyet 2022. május 12-én 13-án, és 14-én élvezhettek a szakkollégisták. Rengeteg híres előadóval ismerkedhettek meg, párat kiemelve közülük játszott például Pixa, a Halott Pénz, Korda Gyuri és Balázs Klári, Dzsúdló, és a Tankcsapda is. A koncertek mellett a szakkollégisták sokat táncolhattak, találkozhattak kedvelt zenészeikkel, és megismerkedhettek néhány 1980-ból származó diákhagyománnyal. Az események hozzájárultak a szakkollégisták kulturális fejlődéséhez, művelődéséhez, és bizalmukat is tovább építhették egymás között. Új barátságokat köthettek, mindezt egy kellemes légkörben. A szakkollégisták mind nagyon jól érezték magukat az esemény ideje alatt szerintük: "felejthetetlen volt" és örülnek, hogy részt vehettek rajta.

Grillezés

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára, csapatépítő és a közösség megerősítésére szolgáló program valósult meg az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.

2022. május 7-én szombat késő délután a hallgatók közös grill vacsorát készítettek és fogyasztottak el. Ezáltal fejlesztették kommunikációs készségeiket, az összetartást, és erősítette bennük a csapatmunka fontosságát. A grillezés keretében megosztották egymással a hétvégén megélt legjobb emlékeiket, élményeiket. Előkerültek különböző társasjátékok is melyek fokozták a hangulatot, de persze az evésé és az élményeké maradta a főszerep. A hallgatók nagyon jól érezték magukat a közösségi este és a közös vacsorakészítés közben. A remek hangulatot még az eső sem ronthatta el. Sajnos, mint minden örömteli eseménynek, ennek is véget vetett a közelgő éjszaka.


Írta: Ladányi Réka

Flippergyár


A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói 2022. május 7-én csapatépítő és közösségformáló közösségi programon vettek részt, melynek helyszínéül a miskolci Flippergyár szolgált. A csapat kreatív gondolkodását, problémamegoldó készségét, az egymásba vetett bizalmat és egymás megértését erősítette a résztvevőkben a csoportos foglalkozás. A csapatépítő programok és a társasjátékok sok-sok élményt és tapasztalatot nyújtottak a szakkollégistáknak. A hallgatók retró játékokkal és old school környezetben kulturális ismereteiket is bővíthették. A társaság rengeteg élménnyel gazdagodott, ez idő alatt erősödött versenyszellemük és a csapat is összetartó közösséggé vált. Már a helyszínen is voltak kötetlen beszélgetések, de a szakkollégium közösségi helységében mindenki megosztotta egymással legjobb emlékeit, tapasztalatait.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Írta: Ladányi Réka

Lelki Fitnesz V.- Megbocsájtás, halál és elengedés

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium lakói kétnapos "Halál és elengedés" című lelkigyakorlaton vettek részt, melyet Tótszegi István, Sajóvámos parókusa, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korház kórházlelkésze tartott, aki már 11 éve dolgozik kórház lelkészként. Örömmel fogadta felkérésünket, és a mindennapokból hozott valódi példákon keresztül érte el a hallgatóság szívét és elméjét egyaránt.

Főbb témáink voltak: a halál, haldoklás; milyen kórházban meghalni; a halál és a halálhoz való hozzáállás; valamint az irgalmas szamaritánus példáján keresztül a segítségnyújtás fontosságáról a hospice házakkal kapcsolatban; és átbeszéltük a haldoklás öt stádiumát is: az elutasítást, dühöt, alkudozást, depressziót, és a belenyugvást.

Mindenekelőtt kimondott egy életigazságot mely szerint "életünk a halál felé tart". Hisz születésünk órájától kezdve minden egyes nappal több dolgot élünk át, de egyre kevesebb időnk marad a Földön. A halál gondolata befolyásolja az életünket. Több fontos kérdés is felmerült. Mi az emberi élet értelme és célja, kell-e ezt nekünk megfogalmazni? Filozofikus elmélkedést is folytattunk annak kapcsán van-e értelme az életnek, és ha van mi az? Az emberi lét értelméül arra a következtetésre jutottunk, hogy a célok meghatározása a megoldás, hisz mindenki akkor képes célt adni az életének, ha el szeretne érni valamit az életében.

Továbbá fontos kérdésként merült fel, hogy még is mi az a halál? Ha egyszer úgy is meghalunk van-e értelme az életnek? Emellett a kereszténység egy fontos kérdése is témává vált: Ha van halál mi lesz utána? Mikor elveszítjük szeretteinket ki fog minket támogatni az életben? Erre rengeteg elgondolkodtató, és érdekes példát kaptunk, az emberek és érdeklődésük komplex gondolkodásából kifolyólag. Valamint mikor eljutunk, a halálig mit szeretnénk utoljára, mi az utolsó kívánságunk? Egyedül szeretnénk meghalni, egy családban, otthon, vagy esetleg a kórházban, imádságban? Lesz-e, aki segít emberileg, lelkileg, egészségügyileg? Ezekre azt a feleletet kaptuk: " A kórházban az élettel és a gyógyítással foglalkoznak nem pedig a halállal". Ezzel biztosítva minket arról, hogy a korházakban a gyógyítást tekintik fő céljuknak. Viszont mindenképp tisztáznunk kellett, hogy a halállal minden földön szerzett javunkat elveszítjük. A meghalás körülményeit nem mi határozzuk meg, hogy mikor és hol történik arra nincs ráhatásunk.

A mai világban sokan törekednek arra, hogy úgy érjék el a halált, hogy azzal ne okozzanak nehézséget az életben maradóknak, ez egy nagyon nemes és szép gondolat mindenkitől, de annak, aki itt marad mégis fájdalmas. Végül viszont minden hozzátartozónak és haldoklónak képesnek kell lennie elengedni egymást. Ha valaki haldoklik, tudjuk, hogy kevés ideje van hátra a földi létből, képesek vagyunk-e mellé ülni, beszélgetni vele? Nem könnyű feladat.

A saját vallásunk szabályait mennyire tartjuk meg, mennyire szegjük meg? Mi a saját vallásom hogyan állok hozzá? Ezek mind befolyásolnak minket, mikor eljön a halál pillanata. Van, aki inkább választja a halált, mintsem megszegje vallási törvényeit. Az "utolsó" kenet, mely mára betegek szentsége néven ismert szentségnek köszönhetően kórházakban a papokat gyakran azonosítják a haldoklással.

Hányszor fogalmazódott meg mindenkiben a kérdés, hogy vajon önmagunk és környezetünk számára is értékes életet éltünk? Halálunk kinek lesz öröme és kinek szomorúsága? A hozzáállásunk keresztény kell, hogy legyen egy életen keresztül. Szabad-e meghosszabbítanunk valakinek a szenvedését, és ha igen meddig? Kell-e segítenünk? Erre egyszerű, de annál inkább fontos a válasz, hisz a lelkiismeretünk akkor nyugszik meg, ha mindent megteszünk másokért, a családért. A halálhoz való hozzáállás tőlünk függ. Az, hogy milyen gyorsan tudunk majd átjutni a haldoklás öt stádiumán az mindenkinél eltérő.

A lelkigyakorlat, érdekes és mindenekelőtt rendkívül megragadó és elgondolkodtató volt a szakkollégisták számára. Köszönjük Tótszegi István atyának, a tartalmas, őszinte és gazdagító előadást.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.


Írta: Ladányi Réka

Gyermeknap Homrogdon

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói 2022. május 6.-án, társadalmi felelősségvállalást elősegítő önkéntes programon vettek részt. Az esemény helyszínéül a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola szolgált. Gyermeknaphoz közeledve a gyerekek örömére gyermeknapi programokat szerveztek, melyek hozzájárultak mind a szakkollégisták tapasztalatszerzéséhez, mind a közösség fejlődéséhez. 

A gyermeknap alkalmával rengeteg szórakoztató, fejlesztő, és csapatépítő program valósult meg.
A szakkollégisták reggel 9 órakor érkeztek meg Homrogdra, ahol az iskola igazgatója fogadta őket. Üdvözlését követően körbe vezette a hallgatókat az intézményben.
A programok 10:30-kor vették kezdetüket egy közös imádsággal, majd pedig az osztályok diákjai egy kis teszt kitöltésével folytatták a napot, melynek kitöltésekor mindenki a legjobb teljesítésre törekedett, hisz a legjobban teljesítő diákok csillám tetoválásban részesültek.

10 órakor vette kezdetét a reggeli torna, melyet egy gyógytornász hallgató vezényelt le, és hozzájárult a sérülések elkerüléséhez a nap folyamán, szaktudásának hasznosításával. A reggeli tornát követően az osztályok osztályfőnökeik vezetésével elindulhattak a különböző állomásokra.
11:30-tól 11 állomás várta az osztályokat különböző szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb programokkal.
A programok közé tartoztak, a sorverseny, melyben egy osztály két csoportra osztva versengett egymással. 
A kézműves foglalkozás, amely során a diákok festhettek gipsz formákat, gyöngyöt főzhettek, agyagozhattak, színezhettek, és akár aszfaltrajzot is készíthettek, ezáltal kiélhették kreativitásukat, és fejleszthették finom motorikus készségeiket.
Az "Egy perc és nyersz!" játékunk során fejleszthették ügyességüket és gyors  problémamegoldó készségüket. Feladataink között szerepelt ugyanis a csokibontás, mely során kezüket nem, csakis kés és villa használatával kellet a csokoládét kinyitni, a vidd a labdát játék, a szedd fel a tésztát, és a tiltott gyümölcs, melynek célja egy alma torony felállítása. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy erre csupán egy perc áll rendelkezésükre. Retro játékokkal is megismerkedhettek a gyerekek a szakkollégisták egyik állomásán. Itt játszhattak néhány felnőttek számára nosztalgikus játékot, mint például:

"Mókuskáim, mókuskáim ki a házból!";
Láncfogó;
"Kelj fel, Jancsi!"
Tűz, víz repülő.

Továbbá egy különleges játékot is kipróbálhattak a darts focit, mely segített a gyerekeknek koordinációs képességük fejlesztésében. Természetesen a gyerekek nagy örömére volt két ugrálóvár is, melyben levezethették fölösleges energiájukat. Emellett a nap teljes folyamán lehetőségük volt csocsózni és ping-pongozni.
Az édesszájúak örömére pedig cukorágyú is volt, amelyből sok édesség talált gazdára.
Végül a tornateremben gyűltek össze az osztályok, és mindannyian egy kis apróságban részesültek a szakkollégisták jóvoltából. Majd pedig, egy közös imával zártuk együttlétünket, a szakkollégisták pedig hazaindultak.

Összegzésként elmondható, mind a gyerekek, mind a szakkollégisták jól érezték magukat a gyermeknapon. A szakkollégisták szerint: "A gyermekek mosolya megfizethetetlen dolog", amit tettek azért tették, mert jó volt látni a sok boldog arcot és ők is jól érezték magukat mind eközben. Illetve remélik, hogy a gyerekek is épp olyan jól szórakoztak a programok alatt, mint ők. Erre bizonyítékul szolgál a gyermekek köszönetnyilvánítása és a sok boldog arc is.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Írta: Ladányi Réka

Család, mint erőforrás vitaest

2022. április 12-én nyilvános hitéleti vita estet szerveztünk a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára. A párkapcsolat, gyermekvállalás, gyermeknevelés témájával kapcsolatos vita estek mindig aktuálisnak tekinthetők, hiszen a generációk örök körforgásában az egyik legbiztosabbnak vélt tényező a család. A család az összetartás és erőmerítés eszközeként került vitaestünk középpontjába. A vitaest ehhez kapcsolódóan "A család, mint erőforrás" címet kapta.

Vendég előadónk Csorba Mónika volt, aki egy kétdiplomás, házas, kétgyermekes édesanya, és mindemellett a roma szakkollégium tanulmányi vezetője. Számára a családdal töltött idő lelki fitnesz, örökös kihívás, aggódás, öröm, ami edzésben tartja, és ez által energikusabbá teszi mindennapokban.

Örömmel fogadta felkérésünket, a vitaest témáját mindennapjainkban fontosnak és aktuálisnak tartotta. Elsőként a családi kapcsolatok és az azokban bekövetkezett interakciók jelentésének, erőforrás vagy erőforrás-megvonás hatásai kerültek előtérbe. Erőforrásként tekintettünk arra a családra, amelyben a családtagok nemcsak egymás és saját maguk boldogságáért, hanem egymás és saját maguk boldogulásáért is felelősek. Mind a párkapcsolat, a szülő-gyermek kapcsolat vagy a rokoni kötelékek kialakulása és működése jelentősen befolyásolja a testi-lelki jóllétet, de komoly hatást gyakorol az élet egyéb területein betöltött szerepekre, nem utolsósorban a munkaerő-piaci részvételre is. Erre az egyik legtökéletesebb példát kaptuk, hogy a gyerekek egy anyát kreatívvá, szinte már szuperhőssé tudnak tenni, értük válnak logisztikussá, szakáccsá, takarítóvá, tanítóvá, pszichológussá, és szereznek mérnöki képességeket is, amit a munkában tovább lehet kamatoztatni.

Ezt követően a társas és a családon belüli támogatáshoz hasonlóan beszélgettünk olyan közösségi támogatásokról, amelyek esetén különböző közösségek, például munkahelyi, vallási, egyesületi közösségek játszanak meghatározó szerepet az egyéni fejlődésben előrehaladásban. A család nem csak férjet és gyerekeket jelent, család lehet a barátok és egy jó munkahely is, vagy egy kollégiumi közösség is, ahol fel lehet töltődni, energiát gyűjteni, és bíztatást kapni. A vitaest végig interaktív volt, a kérdések és tapasztalatok megosztása egymással felemelő érzéssel töltött el mindenkit. A hallgatók érdekes és tanulságos tapasztalatokat, és tudást szereztek, amelyet életük során tudnak majd a jövőben alkalmazni.

Végül de nem utolsó sorban "A család erőforrás és olyan közösség, ahol az ember megtanulhat boldog lenni" - Erdő Péter bíboros szavaival zártuk vitaestünket mely megfogalmazza a vitaest legfőbb üzenetét.A program tanulságos, érdekes és mindenekelőtt hasznosnak bizonyult a szakkollégisták számára. Köszönjük Csorba Mónikának, a tartalmas, érdekes, és gazdagító beszélgetést.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projektkeretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.


Írta: Ladányi Réka

Felkészülés a családi életre szakszeminárium

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai 2022.március 1-jén, 8-án, és 22-én egy háromalkalmas szakszemináriumon vettek részt, a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-21-0003 számú "Felkészülés a családi életre" című projekt keretében. A program helyszínéül a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szolgált. A márciusban 3 alkalommal megvalósuló programot Kiss László görögkatolikus pap több fő témakör köré építette fel.

Első alakalommal a résztvevők, a párkapcsolatok egyes nehézségeivel, egymás megértésének fontosságával, a szét- és összefejlődés fogalmával, jelentésével, valamint az együttes közös fejlődés fontosságával ismerkedhettek meg. Ezt követően interaktív programokon és példákon keresztül a hallgatóság maga is szembesülhetett a párkapcsolati problémák megoldásaival. Ezen feladatok nagyon elgondolkodtatták és átértékeltették a hallgatókban az eddig a párkapcsolatokról kialakult tévhiteket valamit fejlesztette világszemléletüket.

A második alkalom során a fő témáknak a kritika és a dicséret, elismerés megfelelő arányának használata, a párkapcsolati feszültség oldása humorral, és a hitéletben együtt eltöltött idő került előtérbe. Betekintést kaptunk a párkapcsolat erősítését szolgáló együttes imádkozás fontosságába is, valamint az együttes gyarapodásba fejlődésbe és boldog családi légkör kiépítésének nehézségeibe.

Utolsó alkalmunkkor a szeretet öt nyelvével ismerkedhettünk meg melyek: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívesség és a testi érintés. Mindezeket nem csak a valóságra nézve tárgyaltuk, hanem a korábban közösen látott filmeken keresztül is. A különböző gesztusok mélyebb szeretet kifejező mozdulatokat és az egymásba vetett bizalom megnyilvánulását is kielemeztük az öt különböző szeretetnyelv esetében. Végkövetkeztetésként arra jutottunk, minden embernek megvan a maga szeretetnyelve, amivel kommunikál, illetve szereti, ha vele kommunikálnak, az rajtunk múlik, hogy ezt felismerjük és aszerint forduljunk feléjük.

A szakszemináriumvégig interaktív és élményekkel teli boldog légkörben zajlott mely során a kollégium tagjai között tovább épült az összetartás és az egymásba vetett bizalom. A szakszeminárium hasznosnak bizonyult a szakkollégisták számára, ezúton is szeretnénk megköszönni Kiss László atyának ezt a három alkalmas gazdagító előadást. 

Felkészülés a családi életre című szakszeninárium  

TEMATIKA

Program megnevezése: Felkészülés a családi életre

Program típusa: tréning / szakszeminárium / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2022. március 1.

                                             2022.március 8.

                                             2022.március 22.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

                                   3519 Miskolc, Görömbölyi u.23.

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Kiss László Atya

Leírás:

A családi életre való felkészülés különösen fontos társadalmunkban. A fiatalok gyakran nem a származási családjuk, környezetük bölcsességét, tapasztalatait, esetleges hiányosságait veszik alapul életük kialakításához, hanem a korszellemnek megfelelően, spontán módon cselekszenek. A házasságra és a családi életre való felkészítés éppen ezért különösen fontos.


Tematika:

 1. alkalom: 2022. március 1.

15.00-20.00

I. Felkészülés a házasságra

II.12 dolog, amit jó tudni a felkészülés időszakában

III. Önismereti feladatok- ki vagyok én? Hogyan lépek be és hogyan lép be a párom a házasságba?

 1. alkalom: 2022. március 8.

15.00-20.00

I. A házasság és családi pszichológiai funkciói

II. A család jelentősége a családtagok lelki egészsége szempontjából

III. Család sikeressége és boldogsága

IV. Önismereti feladatok- Együtt működés a származási családomban

 1. alkalom: 2022. március 22.

15.00-20.00

I. Spiritualitás a családban

II. Spiritualitás, mint a személyiség és a kapcsolat alapja

III. Önismereti feladatok- spiritualitás az életemben

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • empátia
 • együttműködésre való készség
 • kommunikációs készség
 • önfejlesztés
 • probléma megoldás

Szakirodalom

 • Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa
 • Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
 • Gary Chapman: Nyerő páros

Előadás anyaga elérhető itt:


Mozi est

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára 2022. február 22-én a szakkollégiumi tagok kulturális ismereteinek, kompetenciájának bővítése érdekében, csapatépítő, és a közösség megerősítésére szolgáló mozi látogatási program valósult meg. Az Uncharted című filmet nézték kedden este, melyet közös megállapodás alapján választottak ki. A résztvevők a mozi látogatást követően élménybeszámolót tartottak, és kötetlen beszélgetés keretében megosztották egymással a filmről alkotott negatív és pozitív véleményeiket egyaránt. Valamint kielemezték a film egyes aspektusait, ezzel is tovább építve az összetartást, és megismerve a többiek gondolkodásmódját, filmszemléletét.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Más nyelvet beszélni, egy Istenben hinni 

Nyilvános hitéleti vitaestet szerveztünk 2022. február23-án a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói számára. A tél zárásaként a szakkollégisták vitakultúrával kapcsolatos képességeinek továbbfejlesztése, valamint a hatékony érvelésre és kritikus gondolkodásra épülő vitaképességek gyakorlati alkalmazásának fejlesztése került a középpontba. Fő témája az idegen nyelv fontossága volt akár a mindennapokban is. A vitaest ehhez kapcsolódóan a "Más nyelvet beszélni, egy Istenben hinni" címet kapta.

Vendég előadónk Ekert Anna volt, aki egy diplomás, nyelvvizsgával rendelkező szakmájában elhelyezkedett alumni szakkollégista, aki mindennapjaiban aktívan használ legalább egy idegennyelvet. Nagy örömmel fogadta felkérésünket, a vitaest témáját érdekesnek és fontosnak tartotta, akár csak hallgatósága. Elsőként bepillantást adott a viták létrejöttének okaiba, és ezek lehetséges kezelésének módjaiba, majd pedig a kritikus gondolkodás 12 alapkészségéről mesélt. Ezek közé tartozott: a kíváncsiság, nyitott gondolkodás, énhatékonyság, figyelemcéltudatosság, kitartás,rendszerezés,igazságkeresés,kreativitás,szkepticizmus,önreflexió, és a találékonyság. Interaktív feladatokon keresztül bepillantást nyerhettünk a hatékony érvelések fontosságába, és hogy néhány esetben különösen napjainkban a 21. században a hihetetlen mennyiségű és gyorsaságú információáradatnak köszönhetően a kritikus gondolkodás az egyik legfontosabb készség, amit el lehet sajátítani. Ez a képesség lehetővé teszi, hogy több szempontból is megvizsgáljuk saját, illetve mások érveit, megkérdőjelezzük, és objektív alapokra helyezzük a kapott információkat ahelyett, hogy azonnal szubjektív véleményünknek engednénk a témában. 

Ezt követően arról mesélt, hogy miként éli meg a különböző nyelveken történő vitákat ésezek kulturális különbözőségekből fakadó okait, majd arra volt kíváncsi, hogy a résztvevő fiatalok szembesültek-e már hasonló nehézségekkel és ezekkel hogyan birkóztak meg. A hallgatók érdekes és tanulságos tanácsokat kaptak ezen helyzetek kezeléséhez, ezáltal vitakultúrával kapcsolatos képességeik is fejlődtek. A szakszeminárium interaktív volt, érdekes és mindenekelőtt rendkívül hasznos a szakkollégisták számára.

Köszönjük Ekert Annának, a tartalmas érdekes, és gazdagító előadást.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projektkeretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Biblia ismereti szakkurzus angol nyelven


A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai 2021.november 11-én, 18-án, és 25-én egy háromalkalmas angol nyelvű bibliaismeret szakkurzuson vettek részt. A program helyszínéül a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szolgált. 

A megvalósult gazdag, élményekkel teli programot Makkai Marianna Ágnes 3 fő témakör köré építette fel, melyekben több változatos melléktéma szerepelt.

Első alkalommal a részvevők az Ószövetség és Újszövetség tagjainak, prófétáinak neveivel, a tízparancsolattal, angol zsoltárokkal, valamint blog készítéssel ismerkedhettek meg. A nevek magyar és angol nyelv szerinti különbségéről, az egyes személyek Bibliában elfoglalt helyéről, cselekedeteiről bontakoztak ki hosszabb beszélgetések, és merültek fel érdekes kérdések. Ezek megválaszolásakor a közösség egymást fejlesztő ereje, a kurzus előadójának témában való jártassága és szakértelme segítette a hallgatók lelki fejlődését. A feladatok
megoldása közben több ismeretlen angol kifejezéssel találkoztak a résztvevők, melyek jelentését közösen átbeszélve szókincsüket is magasabb szintre emelhették. A blog bejegyzés készítése segített fejleszteni a részvevők kreativitását, és ezzel kikapcsolódást is nyújtott a hallgatóknak.


Utunkat folytatva a Biblia angol nyelvű világában előkerültek a hamarosan esedékes karácsonnyal kapcsolatos, megtestesülés, a még később várható húsvét, Jézus kínszenvedése témakörök is. Ezzel hangolódva az ünnepekre és a már elkezdődött adventi időszakra. Az üdvtörténeti események nevének összekapcsolása definíciókkal és időrendi sorrendbe tétele közben a résztvevők megtalálták a közös hangot, és egy kellemes beszélgetés bontakozott ki. A hallott szöveg értése "Christ is risen" kreatívan járult hozzá az angol kiejtés fejlesztéséhez. A feleletválasztós kérdések segítették a fiatalok döntéshozatalának, önállóságának fejlesztését adott időkeretek között, ebben a megadott bibliai személyiségek és a hozzájuk tartozó idézetek megvitatása egy-egy hosszabb metódust vett igénybe, mely végül a hallgatók kommunikációs kifejező készségének fejlődését eredményezte.

Harmadik alkalommal már a korábban megszerzett tudást felhasználva a részvevők Bibliai történetek csoportba sorolását végezték el aszerint, hogy csoda vagy példabeszéd az adott idézet. Ezáltal érdekes diskurzusokat kezdve különböző témákban, így bepillantást nyerhettek egymás nézőpontjába, és a különböző értelmezési, értékrendi metódusokba, ezzel jobban megismerve egymást. Mindemellett előkerült a tékozló fiú, és a kánai menyegző története is. Végül, de nem utolsó sorban, pedig a Miatyánk soraival is megismerkedtek a hallgatók angol nyelven ezzel erősíve a szakkollégisták keresztény identitásának gyarapodását.


A foglalkozás célját elérve fejlesztette a hallgatók szakirányú nyelvi készségeit, javította szókincsüket idegen nyelven, és mindemellett kellemes időtöltésként is szolgált mely, hozzájárult a közösség intellektuális és csoportos fejlődéséhez. A tréning interaktív volt, érdekes és mindenekelőtt rendkívül hasznos a szakkollégisták angol nyelvi fejlődése szempontjából. 

Köszönjük Makkai Marianna Ágnesnek, hogy tudásával gazdagította és segítette a fiatalokat. 

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

ANGOL NYELVŰ BIBLIAISMERETI SZAKKURZUS

TEMATIKA

Program megnevezése: Bibliaismeret angol nyelven

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2021. november 11.

                                             2021.november 18.

                                             2021.november 25.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner): Makkai Marianna Ágnes

Leírás:

Bibliaismeret angol nyelven

A tanulási-tanítási egység cél és feladatrendszere

A képzés célja a hallgatók szókincsének bővítése, mely képessé teszi őket arra, hogy célnyelven is képesek legyenek bibliai szövegek megértésére olvasott vagy hallott szövegként, illetve olyan beszélgetésekben való részvételre, mely bibliai vagy egyházi vonatkozású.

I. alkalom 2021. november 11.

15.00-20.00

Bibliai nevek besorolása aszerint, hogy az ószövetséghez vagy az újszövetséghez tartoznak

Definíciók kapcsolása a megadott bibliai nevekhez - Ki mit csinált?

Szókincsbővítés - a definíciókban szereplő bibliai vonatkozású szavak kiemelése és táblázatba írása

Feleletválasztós teszt a tízparancsolattal kapcsolatban

A tízparancsolat mondatainak kiegészítése kulcsszavakkal

A 23. zsoltár feldolgozása hallott szövegként - a szöveg kiegészítése

Bibliai történetek elolvasása, majd blog készítése a főszereplő szemszögéből

II. alkalom 2021. november 18.

15.00-20.00

Az üdvtörténeti események nevének összekapcsolása definíciókkal és időrendi sorrendbe tétele

Megtestesülés - Karácsony

Nevek és kifejezések gyűjtése, melyek kapcsolatosak a megtestesüléssel

Nevek és idézetek összekapcsolása

Feleletválasztós teszt

Jézus kínszenvedése - Húsvét

A szenvedéstörténet eseményeinek csoportba sorolása aszerint, hogy mikor történtek

Kérdések és válaszok összekapcsolása a témával kapcsolatban

Hallott szöveg értése: Christ is risen - szövegkiegészítés

III. alkalom: 2021. november 25.

15.00-20.00

Bibliai történetek csoportba sorolása aszerint, hogy csoda vagy példabeszéd

A tékozló fiú történetének összerakása megadott elemek segítségével

A kánai menyegző történetének kiegészítése megadott elemekkel

A Miatyánk sorainak sorbatétele

Zárás és reflexió

I.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
 • idegen nyelvi kompetenciák, kommunikációs képességek fejlesztése
 • véleményformálási képesség fejlesztése

Szakirodalom

 • Szent Írás


Előadás anyaga elérhető itt:


Ahány ház, annyi szokás...

A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatói és munkatársai 2021.október 07- én közösen halászléfőzést tartottak.

Remek alkalom nyílt a kollégistáknak együtt eltölteni az estét, amely során mindenki vidáman és szorgosan sürgött- forgott a konyhában a közös vacsora elkészítésének érdekében. A különböző településekről származó hallgatók mind hozzátettek a saját hagyományaikból egy keveset a közös vacsorához és így egy különleges és egyedi halászlevet alkottak. A szakkollégisták nagyon jó érezték magukat.

A kellemesen eltöltött este, vacsora készítés és beszélgetés előre mozdította a közösség formálódását, összecsiszolását.

A program az NTP-SZKOLL-21-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.